باشگاه خبری فراساحل : گزارش تصويرd/ عمليات نصب نخستین سکوی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی (گزارش تصویری)
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :
Photo By :