باشگاه خبری فراساحل : گزارش تصویری بارگیری سکوی فاز ۱۴A پارس جنوبی (گزارش تصویری)
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس
Photo By : شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس